ANBI Diaconie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern
RSIN/Fiscaal nummer:824136573
Kamer van Koophandel:76354768
Website-adres Vleuten:https://torenpleinkerk.nl
E-mail Vleuten:diaconie@torenpleinkerk.nl
Website-adres: De Meernhttps://marekerkdemeern.nl
E-mail De Meern:diaconie@marekerkdemeern.nl
Adres:Zandweg 126
Postcode:3454 JZ
Plaats:De Meern
Banknummer:NL17 RABO 0341 4000 76 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente
Vleuten-De Meern

De Protestantse gemeente Vleuten-De Meern is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht-) rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Vleuten-De Meern.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door ambtsdragers van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern; predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. De Algemene Kerkenraad telt elf leden, die door en uit de wijkkerkenraden van Vleuten en De Meern zijn aangewezen.

Het bestuur van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern wordt gevormd door het College van Diakenen. Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen, telt twaalf leden en is o.a. verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.

De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie

Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de kerk mensen die niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. De kerk biedt hulp waar niemand anders helpt. Zij werkt aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen en streeft naar goede voorzieningen voor mensen met problemen. In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: diaconaat.

De visie die in onze gemeente centraal staat als het gaat om diaconaat is: Zorgen dat er hulp is. Het College van Diakenen heeft vooral de taak om de zwakkeren in de samenleving te helpen. Deze taak wordt gezien als een opdracht die bestaat vanuit het geloof dat zijn oorsprong vindt in de bijbel. Zij handelt vanuit protestant christelijk perspectief waarbij barmhartigheid, gastvrijheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en creativiteit voorop staan.

God wil dat we er zijn voor de zwakkeren. Daarbij moet worden  bedacht dat het niet slechts de diakenen zijn die voor de zwakkeren moeten opkomen, maar dat dit een taak is voor de gehele gemeente. De diakenen hebben een bijzondere taak waar het gaat om het bewust maken van de gemeente van haar diaconale opdracht. Zorgen dat er hulp is dekt de lading waar het gaat om de rol die de diaconie in onze gemeente zou moeten vervullen.

De Diaconie heeft tot taak het bieden van praktische, concrete hulp aan mensen die in de knel zitten. Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als  kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in  eigen land als wereldwijd. In de  gemeente kan zowel een letterlijke helpende hand, maar ook financiële hulp geboden worden, buiten de gemeente zal de hulp voornamelijk financieel zijn.

In de gemeente wil de Diaconie zoveel als mogelijk is samenwerken met andere hulpverlenende instanties om de  hulpverlening zo optimaal mogelijk te verzorgen. Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van een landelijke kerk met vele Diaconieën.

Door samenwerking via ons landelijk orgaan Kerkinactie. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerkinactie, dat (ook in het buitenland) een goede controle kan houden op een juiste besteding en voor continuïteit kan zorgen. Helpen resulteert vaak in activiteiten (zoals inzamelingen voor projecten) die worden aangekondigd via ons kerkblad VIER, de zondagsbrief en de Elektronische Nieuwsbrief waarop gemeenteleden zich via de website op kunnen abonneren.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ zoeken op beleidsplan 2021-2025 de toekomst open tegemoet.

Zie ook het beleidsplan 2021-2025 van het College van Diakenen van onze gemeente: Diaconie in duurzaamheid.

E. Beloningsbeleid

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

F. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

In het onderstaande ANBI Resultatenoverzicht ziet u de begroting en jaarrekening als ook de jaarrekening van het daaraan voorafgaande jaar. De kolom begroting geeft inzicht in de begrote ontvangsten en voorgenomen bestedingen, terwijl de kolom rekening de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen weergeeft.

Opbrengsten en batenBegroting
2024
Rekening
2023
Rekening
2022
Opbrengsten onroerende zaken16.50015.0008.975
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen3.0003.2614.087
Bijdragen van leden en anderen6.50013.59717.140
Door te zenden collecten en giften25.00031.70830.401
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen00
Totaal baten A51.00063.56660.603
Uitgaven en kostenBegroting
2024
Rekening
2023
Rekening
2022
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen8.6501.3212.199 
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
00
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.4.2700
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat00
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten5.0003.0663.239
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen2.5003.0152.880
Salarissen en vergoedingen00
Kosten beheer, administratie en archief25048161
Rentelasten/bankkosten1.2501.1041.022
Diaconaal werk plaatselijk8.50011.5686.681
Diaconaal werk regionaal/landelijk1.0005.2446.766
Diaconaal werk wereldwijd1.5001.5000
Afdrachten door te zenden collecten en giften25.00031.70830.401
Totaal lasten A53.65062.84453.349
Operationeel resultaat (A)-2.6507227.254
Incidentele baten en lastenBegroting
2024
Rekening
2023
Rekening
2022
Incidentele baten30.000-49.432113.442
Incidentele lasten00
Incidentele baten en lasten (B)30.000-49.432113.442
Resultaat verslagjaar (A+B)27.350-48.710120.696
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsenBegroting
2024
Rekening
2023
Rekening
2022
Onttrekkingen bestemmingsreserves60.9969.024
Onttrekkingen bestemmingsfondsen00
Toevoegingen bestemmingsreserves-30.000-6.434-129.891
Toevoegingen bestemmingsfondsen00
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)-30.00054.562-120.867
Resultaat naar Algemene reserve (D)-2.6505.852-171