ANBI Kerkbeheer

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Protestantse gemeente Vleuten-De Meern
RSIN/Fiscaal nummer:002613827
Kamer van Koophandel:69541930
Websiteadres:https://torenpleinkerk.nl
E-mail:scriba@torenpleinkerk.nl
Adres:Schoolstraat 5
Postcode:3451 AA
Plaats:Vleuten
Website-adres:https://marekerkdemeern.nl
E-mail:scriba@marekerkdemeern.nl
Adres:Zandweg 126
Postcode:3454 JZ
Plaats:De Meern

De Protestantse gemeente Vleuten-De Meern is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht-) rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente in Vleuten-De Meern.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad en de kerkenraden van onderscheidenlijk de wijkgemeenten Vleuten en De Meern en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar  organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk de roeping van kerk en gemeente.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/ zoeken op beleidsplan 2021-2025 de toekomst open tegemoet.

Op de websites van de wijkgemeenten vindt u het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de Generale regeling rechtspositie predikanten. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Predikanten en/of kerkelijk werkers ontvangen een beloning voor het geheel van hun ambtelijke werkzaamheden volgens bovenvermelde regelingen.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn  conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Opbrengsten en batenBegroting
2024
Begroting
2023
Rekening
2022
Opbrengsten onroerende zaken 127.500 95.281 125.973
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen10.00015.000 21.016
Bijdragen van leden en anderen 300.000 285.000 304.016
Door te zenden collecten en giften
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen20.000
Totaal baten A 457.500 395.281 451.005
Uitgaven en kostenBegroting
2024
Begroting
2023
Rekening
2022
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 90.000 115.000 68.396
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
 9.658
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.90.00090.000 82.428
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 255.044 257.443 198.827
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 17.500 22.500 11.554
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen21.10021.100 21.891
Salarissen en vergoedingen 104.062 120.188 130.300
Kosten beheer, administratie en archief30.000 45.000 51.817
Rentelasten/bankkosten2.500 5.000 2.091
Afdrachten door te zenden collecten en giften
Totaal lasten A 610.206 676.231 576,962
Operationeel resultaat (A) -152.706 -280.950 -125.957
Incidentele baten en lastenBegroting
2024
Begroting
2023
Rekening
2022
Incidentele baten25.00010.000  370.031
Incidentele lasten -71.725
Incidentele baten en lasten (B) 25.000 10.000298.306 
Resultaat verslagjaar (A+B) -127.706 -270.950 172.349
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsenBegroting
2024
Begroting
2023
Rekening
2022
Onttrekkingen bestemmingsreserves 71.725
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves -333.980
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)00-262.255
Resultaat naar Algemene reserve (D) -127.706 -270.950 -89.906

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk-) gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk
werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.