Organisatie

Kerkenraad

De wijkkerkenraad geeft leiding aan de Marekerk. Zij bestaat uit een aantal gemeenteleden en de predikant. Deze gemeenteleden zijn ambtsdragers: ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Samen zijn zij onder meer verantwoordelijk voor:
• Opbouwen van de gemeente en de plaats van de kerk in de samenleving.
• Zorgen voor de gemeente Kerkdiensten en andere vieringen
• Onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen
• Vertalen van zaken die ook in andere gemeenten, regionaal of landelijk spelen naar de situatie in de Marekerk.

Diaconie

Het college van diakenen ondersteunt de gemeente in de opdracht om haar stem te laten horen voor een rechtvaardige en duurzame samenleving en op te komen op voor mensen in nood. Het college bestaat uit een aantal diakenen en andere vrijwilligers van de wijkgemeenten Vleuten en De Meern. Samen zijn zij onder meer verantwoordelijk voor:
• Bieden van financiële of praktische hulp
• Collecteren voor diaconale doelen
• Bedienen bij het Avondmaal
• Onderhouden van contacten met andere sociaal-maatschappelijke organisaties

Pastoraat

Het pastoraat biedt een open oog en een luisterend oor. Zij bestaat uit een predikant (vacature), een kerkelijk werker, de ouderlingen en andere gemeenteleden. Zij bezoeken gemeenteleden voor gesprekken waarin aandacht is voor geloof- en levensvragen, in het leven van alledag of rond bijzondere levensgebeurtenissen

Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) schept en onderhoudt de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente. Zij bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters, kerkrentmeesters en vrijwilligers van de wijkgemeenten Vleuten en De Meern. Samen zijn zij onder meer verantwoordelijk voor:
• Beheren en onderhouden van de goederen en gebouwen
• Bijdragen aan beleidsplan, begroting en jaarrekening
• Zorgdragen voor personeel en personeelsbeleid
• Bijhouden en beheren van de registers en de archieven van de gemeente

Moderamen

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de Marekerk. Zij bestaat uit de voorzitters van de diaconie, de kerkrentmeesters, de scriba en de predikant. Samen zij zij onder meer verantwoordelijk voor:
• Afhandelen van formele en administratieve zaken
• Belsuiten over zaken die niet kunnen wachten tot een volgende kerkeraadsvergadering
• Voorbereiden van vergaderingen

Startzondag
zondag
5 september 2021
Ouderensoos
woensdag
15 september 2021
Stil worden
woensdag
15 september 2021
Startzondag
zondag
5 september 2021
Ouderensoos
woensdag
15 september 2021
Stil worden
woensdag
15 september 2021

Organisatie

Kerkenraad

De wijkkerkenraad geeft leiding aan de Marekerk. Zij bestaat uit een aantal gemeenteleden en de predikant. Deze gemeenteleden zijn ambtsdragers: ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen. Samen zijn zij onder meer verantwoordelijk voor:
• Opbouwen van de gemeente en de plaats van de kerk in de samenleving.
• Zorgen voor de gemeente Kerkdiensten en andere vieringen
• Onderhouden van contacten met andere geloofsgemeenschappen
• Vertalen van zaken die ook in andere gemeenten, regionaal of landelijk spelen naar de situatie in de Marekerk.

Diaconie

Het college van diakenen ondersteunt de gemeente in de opdracht om haar stem te laten horen voor een rechtvaardige en duurzame samenleving en op te komen op voor mensen in nood. Het college bestaat uit een aantal diakenen en andere vrijwilligers van de wijkgemeenten Vleuten en De Meern. Samen zijn zij onder meer verantwoordelijk voor:
• Bieden van financiële of praktische hulp
• Collecteren voor diaconale doelen
• Bedienen bij het Avondmaal
• Onderhouden van contacten met andere sociaal-maatschappelijke organisaties

Pastoraat

Het pastoraat biedt een open oog en een luisterend oor. Zij bestaat uit een predikant (vacature), een kerkelijk werker, de ouderlingen en andere gemeenteleden. Zij bezoeken gemeenteleden voor gesprekken waarin aandacht is voor geloof- en levensvragen, in het leven van alledag of rond bijzondere levensgebeurtenissen

Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) schept en onderhoudt de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente. Zij bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters, kerkrentmeesters en vrijwilligers van de wijkgemeenten Vleuten en De Meern. Samen zijn zij onder meer verantwoordelijk voor:
• Beheren en onderhouden van de goederen en gebouwen
• Bijdragen aan beleidsplan, begroting en jaarrekening
• Zorgdragen voor personeel en personeelsbeleid
• Bijhouden en beheren van de registers en de archieven van de gemeente

Moderamen

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de Marekerk. Zij bestaat uit de voorzitters van de diaconie, de kerkrentmeesters, de scriba en de predikant. Samen zij zij onder meer verantwoordelijk voor:
• Afhandelen van formele en administratieve zaken
• Belsuiten over zaken die niet kunnen wachten tot een volgende kerkeraadsvergadering
• Voorbereiden van vergaderingen

zondag
5 september 2021
woensdag
15 september 2021
woensdag
15 september 2021
zaterdag
18 september 2021
zondag
19 september 2021
zaterdag
25 september 2021